Home  /  TAIC New Arrivals


พระมหาชนก: มหาชาดกของพระราชา

นำเสนอปาฐกถาเกี่ยวกับเกร็ดความรู้เรื่องพระมหาชนก จากงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ชี้ให้เห็นความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้งความเชี่ยวชาญในพระไตรปิฎก การประดิษฐ์วรรณศิลป์ การสร้างแผนที่ พระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร์ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจนานัปประการของพระองค์ และแฝงคติธรรมคำสอนไว้ให้ประชาชนพึงยึดถือปฏิบัติ