Home  /  TAIC New Arrivals


พระมหาชนก: คำสอนจาก "พ่อ"

นำเสนอการอภิปรายเรื่องพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรม จากงานเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 วิเคราะห์เนื้อหาและวรรณศิลป์จากเพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ชี้ให้เห็นพระอัจฉริยภาพชองในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตีความ ขัดเกลาภาษา บัญญัติศัพท์ และปรับปรุงเนื้องเรื่องพระมหาชนกบางส่วนโดยมิได้ยึดถือตามมหาชนกชาดกในพระไตรปิฎกมาทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และประชาชนสามารถเข้าใจธรรมะที่สอดแทรกอยู่ได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างประโยคทองในเรื่อง พร้อมตีความเปรียบเทียบกับเรื่องจริงในสังคมประเทศ