Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาอย่างยั่งยืน. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศึกษาประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียนเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ กลไก และกฎหมายรองรับ เน้นการพัฒนาคนเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การลดความยากจน การส่งเสริมการศึกษา สิทธิสตรี การบริการสุขภาพ และลดช่องว่างด้านการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงความเจริญของคนบางกลุ่ม และการนำเสนอแนวทางของประเทศไทยในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศเพื่อนบ้าน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย