Home  /  TAIC New Arrivals


ความมั่นคงทางทะเล. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศึกษาประเด็นเร่งด่วนของประชาคมอาเซียนเพื่อรับมือประเด็นความมั่นคงทะเลของอาเซียนและพัฒนากฎหมายรองรับการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค ประมวลสถานการณ์และสภาพปัญหาความมั่นคงทางทะเลตั้งแต่ระดับประเทศในพื้นที่ของประเทศไทย ปัญหาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงระดับอาเซียน ระดับภูมิภาคและระดับโลก กล่าวถึงกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางทะเล และปัญหาความมั่นคงทางทะเลของไทยและอาเซียน เช่น การอ้างสิทธิทับซ้อนในทะเล ความปลอดภัยของเส้นทางการเดินเรืออาชญากรรมข้ามชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และปัญหาภัยธรรมชาติทางทะเล ประเมินและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง นโยบาย แผน และกฎหมายของประเทศไทยด้านความมั่นคงทางทะเล