Home  /  TAIC New Arrivals


ประเพณีแห่ต้นดอกไม้: ชุมชนบ้านอาฮี อ.ท่าลี่จ.เลย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

ศึกษาประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับประเพณีบุญเดือนห้า หรือ บุญสงกรานต์ ที่ปรากฎในชุมชนบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ. เลยเท่านั้น แนะนำข้อมูล อ.ท่าลี่ จ. เลย และประวัติศาสตร์ชุมชมบ้านอาฮีในฐานะชุมชนโบราณมาตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ อธิบายความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา วิเคราะห์เปรียบเทียบความเชื่อในการบูชาดอกไม้ในอารยธรรมอีสานทั้งในประเทศไทยและลาว ให้รายละเอียดการจัดประเพณีแห่ต้นดอกไม้และแห่ข้าวพันก้อน ทั้งด้านที่มา วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรมและขนบปฏิบัติ รวมถึงบทบาทของประเพณีดังกล่าวในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่กรุณาเอื้อเฟื้องานวิจัย