Home  /  TAIC New Arrivals


แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยืน

ศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มประเทศไทยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและโรงงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบในจังหวัดชุมพร เปรียบเทียบภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มโลก ชี้ให้เห็นผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ปัญหาและข้อจำกัดของผู้ประกอบการ พร้อมเสนอแนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ