Home  /  TAIC New Arrivals


ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (พ.ศ. 2557-2560)

วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความคืบหน้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลที่ตามมาและแนวโน้มทางเศรษฐกิจรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ทบทวนแผน ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint, ASEAN Political-Security (APSC) Blueprint, ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint และ ยุทธศาสตร์ประเทศ ลำดับยุทธศาสตร์ด้านการเงินการคลังเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 4 มิติรวมถึงโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละมิติ ได้แก่ การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค และการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก