Home  /  TAIC New Arrivals


วัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอีสานเหนือ: รวมบทความและคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรม Fortune River View อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ศึกษาประวัติศาสตร์สังคม วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อของชุมชนอีสานเหนือในศูนย์กลางสังคมไท-ลาว อธิบายวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของชุมชนอีสานเหนือตั้งแต่อดีตจนถึงการเข้ามาของระบบทุนนิยม กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับนาคในฐานะอัตลักษณ์ของชุมชนอีสานลุ่มแม่น้ำโขงร่วมสมัย วิเคราะห์สังคมและวัฒนธรรมล้านช้าง ความสัมพันธ์ของพระธาตุพนมกับเขาพระสุเมรุในฐานะมันดาลา(มณฑลแห่งการตรัสรู้) อภิปรายความสำคัญของป่าแห่งจิตวิญญาณ หรือป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติประจำหมู่บ้านในทุกชนเผ่าของชาวนาพื้นเมืองทั้งหมายพร้อมยกตัวอย่างความเป็นมา ลักษณะ และที่ตั้งของป่าแห่งจิตวิญญาณในพื้นที่อีสานตอนบน