Home  /  TAIC New Arrivals


รวมบทความวิจัยทางภาษาศาสตร์สังคมและภาษาชาติพันธุ์

รวบรวมบทความ 14 เรื่อง แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics) ซึ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมและโลกทัศน์ ประกอบด้วย การเปรียบเทียบระบบปริชาน (cognition) เรื่อง“กาล (tense)”ในระบบไวยากรณ์ของผู้พูดภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย คำเรียกสีของชาวจีนแต้จิ๋ว คำเรียกข้าวและมโนทัศน์เรื่องข้าวในภาษาเวียดนามและไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คำเชื่อมในภาษาเขมรถิ่นไทยกับอายุและเพศของผู้พูด ส่วนกลุ่มภาษาศาสตร์สังคม ซึ่งเน้นศึกษาปรากฎการณ์ทางภาษาในสังคมระดับจุลภาค (micro-sociolinguistics)ที่มีปัจจัยทางสังคมเฉพาะเจาะจงเป็นตัวแปรภาษา (linguistic variable) ประกอบด้วยการวิเคราะห์วัจนลีลาและการออกเสียงในภาษาและชุมชนต่างๆ เช่น เกียรติยศในภาษา (honorifics) ของภาษาไทยและญี่ปุ่น การออกเสียงพยัญชนะท้ายในคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยของผู้ประกาศข่าว การออกเสียง ฮ ขึ้นจมูกของผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้พลัดถิ่น การแปรของเสียง (u:) ในภาษาไทยถิ่นนครศรีธรรมราช การแปรของเสียง (h) ในภาษาไทยถิ่นใต้จังหวัดตรัง สรรพนามบุรุษที่ 1 ที่ใช้ในชุมชนบ้านครัวเหนือ การออกเสียงพยัญชนะท้าย (s)ในคำภาษาอังกฤษของคนไทย การครอบครองการสนทนาของผู้ชายและผู้หญิงไทย และตัวบ่งชี้สำคัญของทำเนียบภาษาวิชาการไทย