Home  /  TAIC New Arrivals


แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์การสูงอายุ แนะแนวการแปลงองค์ความรู้สู่งานวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตลอดจนนำเสนอนโยบายเกี่ยวกับประชากรสูงอายุ กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี และแหล่งข้อมูลด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย แนะนำการเสริมสร้างความเข้าใจด้วยโดยการสังเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์นโยบายและแผน ศึกษาประเด็นท้าทายและสังเคราะห์ข้อค้นพบทางการวิจัยซึ่งจะนำไปสู่การหาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ชี้ให้เห็นความสำคัญของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การสร้างเครือข่าย และการนำองค์ความรู้และผลวิจัยไปขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานรองรับสังคมผู้สูงอายุ เน้นความสำคัญของการบูรณาการกำลังคน ความคิด และทรัพยากรเพื่อกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง ให้ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เช่น การผลักดันให้เรื่องผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การกระจายงานให้ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เอกสาร