Home  /  TAIC New Arrivals


บัวบาน: ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเวลา 300 ปี จากยุคกรมท่าจนถึงสมัยปัจจุบัน

ศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตั้ง บทบาท หน้าที่ของกรมท่า ซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2154-2171) และรุ่งเรืองมาจนถึงยุคสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กล่าวถึงบทบาทของขุนนางผู้ใหญ่ในกรมท่า เช่น พระยาจุฬาราชมนตรี เจ้ากรมท่าขวา พระยาโชฎึกราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าซ้าย เจ้าพระยาโกษาธิบดี เสนาบดีใหญ่แห่งกรมท่ากลาง อธิบายที่มาของตราบัวบาน การปฏิรูประบบราชการในยุคต่างๆและที่มาของตำแหน่งบรรดาศักดิ์ พิพัฒโกษา ซึ่งเป็นของปลัดทูลฉลองของกรมท่า เล่าถึงบทบาทด้านการต่างประเทศของผู้ครองตำแหน่งพิพัฒโกษาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 6 ลำดับรายชื่อ ประวัติ ผลงานและบทบาทของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 21 ท่านตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 เล่าถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศผ่านวิกฤตการณ์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และผ่านมรสุมการปฏิวัติในยุค 14 ตุลา2516 ขอขอบพระคุณ คุณวิทยา เวชชาชีวะ ผู้เขียนและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ได้กรุณามอบหนังสือเล่มนี้ให้ด้วยตนเอง