Home  /  TAIC New Arrivals


สารานุกรมประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของทั้ง 9 ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยกล่าวถึงลักษณะด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละประเทศ รวมถึงการเมืองรูปแบบการปกครอง และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ