Home  /  TAIC New Arrivals


การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน

ศึกษานโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศBRICSในปัจจุบัน อันประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ วิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบของการทำFTAระหว่างไทยและอาเซียนกับBRICS ทั้งในภาพรวมและรายอุตสาหกรรม อันนำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อไทยในการขยายการค้าการลงทุนกับBRICS ศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการค้าการลงทุน ประวัติศาสตร์และการเมือง ภาพรวมทางเศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มประเทศBRICS กฎระเบียบ นโยบายและความตกลงระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจและสินค้าที่มีศักยภาพทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันของกลุ่มประเทศBRICS