Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานวิจัยโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนื่องมาจากการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

รวบรวมโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอันเนื่องมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกำหนดกรอบการศึกษาเป็น 4 ประเด็น คือ 1) โครงการพระราชดำริด้านการศึกษา ได้แก่การศึกษาทุกระดับโดยเน้นทุนพระราชทาน ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 2) โครงการพระราชดำริด้านโครงการวิจัย ได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตรและปศุสัตว์ 3) โครงการพระราชดำริด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปหัตถกรรมด้านการปักไหม ศาสตร์และศิลป์วัฒนธรรมอาหารไทย-จีน 4) โครงการพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ ได้แก่ พระราชนิพนธ์อันเนื่องมาจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน และวรรณกรรมที่ทรงแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย