Home  /  TAIC New Arrivals


120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทยในมิติประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย

ศึกษาพัฒนาการภาพรวมธุรกิจภาพยนตร์ไทยในด้านการผลิต ธุรกิจ การจัดจำหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทุนธุรกิจภาพยนต์ไทยตั้งแต่ พ.ศ.2440-2560 ครอบคลุมสถานภาพความรู้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาพยนตร์ไทย ตั้งแต่ทศวรรษที่2510-2550 กำเนิดธุรกิจภาพยนตร์ไทยและการเข้ามาของทุนฝรั่ง ญี่ปุ่น พ่อค้าจีนในสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่6 การผูกขาด ทุนเครือข่ายอุปถัมภ์และพระราชอำนาจในธุรกิจภาพยนตร์ไทยสมัยรัชกาลที่7 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองพ.ศ.2475ที่มีต่อภาพยนตร์ไทยและลัทธิชาตินิยม ความเปลี่ยนแปลงของวงการภาพยนตร์ไทยในปี2513 และคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาสานต่อธุรกิจนี้ รวมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในยุคไทยแลนด์4.0 และวัฒนธรรมสมัยใหม่ในการชมภาพยนตร์