Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการริมน้ำยานนาวา (ชื่อเดิม โครงการพัฒนาฟื้นฟูย่านสะพานปลา กรุงเทพฯ แบบพหุพาคี ระยะที่ 2)

รายงานสรุปรายละเอียดจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีสาธารณะและหารือร่วมกันเพื่อออกแบบพื้นที่ริมน้ำในโครงการนำร่องฟื้นฟูย่านริมแม่น้ำเจ้าพระยาแบบไม่แยกส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินและไม่มีการเวนคืนที่ดิน กำหนดพื้นที่ดำเนินการตั้งแต่เชิงสะพานตากสินถึงคลองกรวยข้างโรงแรมชาเทรียม คิดเป็นระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตรและห่างจากถนนเจริญกรุงเพียง 200-300 เมตร นำเสนอภาพถ่ายมุมสูง แผนที่ แผนผังความเป็นไปได้ ตลอดจนกรอบและเกณฑ์การออกแบบพื้นที่ร่วมกันทั้งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินรายใหญ่และรายย่อย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง