Home  /  TAIC New Arrivals


ธรรมดา แต่ไม่สามัญ: ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสังคมพหุวัฒนธรรมไทย-อาเซียนผ่านบทสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติหญิงชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในเขตอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย ที่อำเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสงคราม ช่วงเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 8 คน สะท้อนมุมมองของแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่การตัดสินใจจากบ้านเกิดมาประเทศไทย การข้ามชายแดนไทยทั้งแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การย้ายงาน การเลื่อนระดับอาชีพจากลูกจ้างสู่การค้าขาย การสร้างพื้นที่สังคม ปัญญาชนเมียนมากับปัญหาการทำงานร่วมกับคนในชุมชนแรงงานเมียนมาข้ามชาติด้วยกันเอง การเรียนรู้ภาษาไทย สังคมไทยและการไขว่คว้าโอกาสทางการศึกษา