Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาระบบทวิภาคีของการอาชีวศึกษา

นำเสนอการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีในด้านบทเรียน หลักสูตร แนวปฏิบัติ การพัฒนาและฝึกครู งบประมาณสนับสนุนการฝึกหัดงานและการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ของอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ศึกษากรณีของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ออสเตรีย และเกาหลีใต้ วิเคราะห์การดำเนินการทวิภาคีและสภาพจริงของระบบทวิภาคในประเทศไทย รวมทั้งแนะนำทางเลือกในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับประเทศไทย ทั้งในเชิงนโยบายและในระดับปฏิบัติการ