Home  /  TAIC New Arrivals


เรื่องกรุงเก่า

นำเสนอประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบด้วยตำนานกรุงเก่า อธิบายภาพรวมของกรุงศรีอยุธยาในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านประวัติกรุงศรีอยุธยา ภูมิสถานพระนคร แม่น้ำลำคลองนอกพระนคร การปกครองท้องที่ และการขุดวัง ศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์อยุธยาเรื่อง เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา รวบรวมคำวินิจฉัยว่าด้วยแผนที่กรุงศรีอยุธยา พรรณนาภาพของกรุงศรีอยุธยาโดยแสดงภูมิสัณฐานและสถานที่สำคัญในเมือง สภาพภายในเขตกำแพงพระนคร เขตพระราชฐาน อาณาบริเวณโดยรอบเกาะเมือง ตลาดในกรุงและรอบกรุง