Home  /  TAIC New Arrivals


วัฒนธรรมสมัยนิยม

นำเสนอบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม” ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก อธิบายพัฒนาการและการขยายพื้นที่ของวัฒนธรรมเกาหลีใต้ในสังคมไทย กลยุทธ์การตลาดของผู้นำเข้าศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย การจัดแสดงวัฒนธรรมบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และวัฒนธรรมสมัยนิยมของคนลาวรุ่นใหม่ภายใต้อิทธิพลภาพยนตร์ไทย กล่าวถึงกระบวนการทำให้สินค้าธงไตรรงค์กลายเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยม และอัตลักษณ์ความเป็นลูกผสมในนวนิยายวัยรุ่นไทยสมัยนิยม บรรยายกระบวนการจัดการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบโขน การฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านในชุมชนบ้านเชียงเหียน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มสุรากับเยาวชนไทย