Home  /  TAIC New Arrivals


สังคมภิวัตน์อาเซียน

นำเสนอประเด็นทางสังคม พัฒนาการทางสังคมที่พบร่วมกันและแตกต่างกันของพลเมืองอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ไทย บรูไน เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ยกตัวอย่างลักษณะสังคมที่น่าสนใจของแต่ละประเทศ เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การรับมือกับสังคมสูงวัย การยอมรับทางสังคมต่อกลุ่มเพศทางเลือก (LGBTQ) การตั้งครรภ์ในภาวะไม่พร้อม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ การค้ามนุษย์ การค้าบริการทางเพศ การแต่งงานข้ามชาติ การพนัน ปัญหาและการพัฒนาชุมชนแออัด สวัสดิการสังคม เป็นต้น