Home  /  TAIC New Arrivals


ประชาธิปไตยในวิถีไทย: ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่สังคมสุขภาวะ

ศึกษาแนวคิดประชาธิปไตยในบริบทของสังคมไทย โดยเชื่อมโยงกับแนวทางการสร้างสังคมสุขภาวะ นำเสนอแนวคิดสังคมสุขภาวะ หลักการ และวิถีปฏิบัติของหลักประชาธิปไตยในสังคมตะวันตก เปรียบเทียบแนวคิดแบบตะวันตกกับประชาธิปไตยในสังคมไทยในประเด็น สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค กล่าวถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยในสถาบันการศึกษา มุมมองความคิดเห็นของเยาวชนก่อนและหลังกิจกรรมเรียนรู้ประชาธิปไตย นำเสนอชุดความรู้เกี่ยวกับประชิปไตยในวิถีไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนประชาธิปไตยในวิถีไทย