Home  /  TAIC New Arrivals


กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก

นำเสนอพระอัจฉริยภาพในพระบาทสามเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก รวบรวมพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก สมเด็จพระบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จออกทรงผนวช และการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร กล่าวถึงพระอัจฉริยภาพในเรื่องนวัตกรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระปรีชาสามารถในเรื่องนวัตกรรมและการประดิษฐ์ ได้แก่ หัตถกรรม เรือใบฝีพะหัตถ์ ประติมากรรมฝีพระหัตถ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพลงพระราชนิพนธ์ นวัตกรรมทางการศึกษา นักวิทยุสื่อสาร หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน กังหันน้ำชัยพัฒนา หญ้าแฝกป้องกันดินทลาย “สุวรรณชาด” ตราคุณภาพสินค้าไทย และคุณธรรมจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลักการอยู่ร่วมกันอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรและผู้ที่อยู่นอกภาคการเกษตร