Home  /  TAIC New Arrivals


สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน สหภาพยุโรป เอเชีย

นำเสนอความเชื่อมโยงอันเกิดจากความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ในอาเซียน สหภาพยุโรป รัสเซีย และประเทศในเอเชีย รวบรวมผลงานของนักเขียนทั้งจากประเทศไทย จีน ภูฏาน ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำจากการเดินทาง การค้นคว้า จากประสบการณ์การไปพำนักทำวิจัย ณ ต่างประเทศ และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นบทความเกี่ยวกับ อาเซียนกับพหุวัฒนธรรมในโลกมิวเซียมไทเป มิงกะลาบามะละแหม่งแห่งเมียนมา ความขาวกับสาวไทย เมล็ดข้าวที่หายไปจากไต้หวัน เมล็ดข้าวที่หายไปจากแผ่นดินพม่า-ไทย หวยลาว บัสมาติ ข้าวของคนอินเดียเล่าเรื่องเมืองเขมร ความท้าทายของโลกพหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมในสังคมพหุภาษา