Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย

นำเสนอแนวโน้มประชากรสูงอายุ สถานการณ์ ปัญหา งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และอุปสรรคในการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย ศึกษากฎหมาย นโยบายและแผนการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการองค์การสหประชาชาติ และบทบาทของหน่วยงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้ผู้สูงอายุในประเทศไทย กรณีตัวอย่างการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุใน 4 ภาคของประเทศไทย และระบบการจัดการเรียนรู้ของประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจำนวน 6 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ รวมถึงกรณีตัวอย่างการส่งเสริมการเรียนรู้ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน และจังหวัดโอนิกาวา ประเทศญี่ปุ่น