Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานการศึกษาการส่งเสริมนวัตกรสังคมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นำเสนอการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคมตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระหว่างเดือนมิ.ย. – ต.ค. 2553 ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดและความหมายของทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษาข้อมูลของพื้นฐานของตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รวมถึงฐานข้อมูลทุนทางสังคมตำบลคลองพนรายหมู่บ้าน อภิปรายผลการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทุนทางสังคม การมีส่วนร่วม และการค้นหาทุนทางสังคม ติดตามการค้นหาทุนทางสังคมของนวัตกร และจัดทำแผนรวมเพื่อวางแผนชุมชนโดยใช้ทุนทางสังคมเป็นฐาน