Home  /  TAIC New Arrivals


โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน, รายงานฉบับสมบูรณ์

วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้ม โอกาส และผลกระทบของการเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนของไทย เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมของประเทศสมาชิกอาเซียนและเปรียบเทียบกับประเทศไทย จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการวางแผนการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย แนวทางการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน และแต่ละเสาหลักของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาในประชาคมอาเซียน การยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย ให้ทัดเทียมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น และการทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาคมอาเซียน