Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นำเสนอข้อมูล ความหมาย ลักษณะ ข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากสถานการณ์จริงที่เกิดจากระบบอุปถัมภ์ รูปแบบพฤติกรรม ค่านิยม วิธีการ เหตุจูงใจ และผลกระทบที่นำไปสู่ความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ศึกษาปัญหา ข้อจำกัด อุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมาย ขั้นตอนและการให้ความเป็นธรรมที่ยังเป็นช่องว่างให้เกิดระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย เสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 8 ด้าน คือ 1) ด้านค่านิยมและวัฒนธรรม 2) ด้านลักษณะของการเกิดระบบอุปถัมภ์ 3) ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง 4) ด้านนโยบายการปฏิบัติราชการ 5) ด้านการบริหารงานบุคคล 6) ด้านกระบวนการให้ความเป็นธรรม 7) ด้านสังคม และ 8) ด้านวิชาการ