Home  /  TAIC New Arrivals


บุกเบิกสยาม การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) พ.ศ.2424-2436 (Surveying and Exploring in Siam from 1881 to 1893 By James McCarthy)

บันทึกการเดินทางสำรวจเพื่อทำแผนที่ดินแดนสยาม เริ่มต้นที่เมืองระแหงและกรุงเทพฯ ป่าไม้สักทางตะวันตก คาบสมุทรมาเลย์-สงขลาและตานี ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสยาม ที่ราบสูงโคราชถึงเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทน์ ที่ราบสูงเชียงขวาง เมืองหลวงพระบาง แม่น้ำโขง ตามรอยชาวฮ่อ ชาวแม้ว สำรวจเมืองน่าน เมืองแถง-ข่าแจะ บันทึกการปล้นสะดมและยึดเมืองหลวงพระบางของฮ่อครั้งสุดท้าย สำรวจทางรถไฟในหัวเมืองลาวใต้ เมืองเชียงใหม่ไปเมืองฝาง สำรวจหมู่บ้านชาวมูเซอและวัดมุมสามเหลี่ยม บันทึกการทำงานที่เชียงแสน สำรวจหมู่บ้านชาวแม้วแฃะชาวเย้าเมืองแขง หมู่บ้านละเมด-เมืองสิง ชาวแลนแตน-สิบสองปันนา สู่บทสรุปการวัดสามเหลี่ยมทางเหนือของสยาม นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพถ่ายในอดีตที่หาชมได้ยากและแผนที่สยามฉบับพระวิภาคภูวดลไว้ท้ายเล่ม