Home  /  TAIC New Arrivals


ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออก

ศึกษากระแสอนุรักษนิยมและประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อความมั่นคงและความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย ประกอบด้วยแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการเมือง ปรัชญา และทฤษฏีทางการเมือง โดยสืบเสาะจุดเริ่มต้นของประชานิยมในปัจจุบันจากแนวคิดของนิโคโล มาคิอาเวลลี (Nicolo Machiavelli) และ อันโตนิโอ กรัมชี่ (Antonio Gramsci) รวมถึงการเปรียบเทียบคุณลักษณะสำคัญของกระแสอนุรักษนิยมในเอเชียตะวันออกว่าเหมือนหรือแตกต่างจากกระแสอนุรักษนิยมในยุโรปตะวันออกอย่างไร พิจารณาการเมืองเชิงเปรียบเทียบการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และศึกษาผ่านขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอนุรักษนิยมของภาคประชาชนไปจนถึงการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลอนุรักษ์นิยม