Home  /  TAIC New Arrivals


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ศึกษาแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียนแบบองค์รวม ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนที่สอดคล้องกับระดับภูมิภาคและระดับโลก การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียนในปัจจุบันครอบคลุมประเทศลาว ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ บรูไน ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปริมาณทรัพยากรน้ำใช้ต่อประชากร แหล่งพลังงานสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและกล่าวถึงการทำการประมงและการทำเหมืองแร่ในประเทศมาเลเซีย ปัญหาขยะมูลฝอยและปัญหาป่าไม้ในประเทศฟิลิปปินส์ สารเคมีฝนเหลืองที่เป็นผลกระทบจากสงครามเวียดนามที่นำมาสู่สาเหตุของมลภาวะในดิน