Home  /  TAIC New Arrivals


จีนมหาอำนาจโลก จากศตวรรษอัปยศสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์

นำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจีนยุคใหม่ ตลอดจนแรงขับสู่การเมืองจีนยุคปัจจุบัน วิเคราะห์ทิศทางสำคัญของจีน เช่น ความคิดริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative) การตั้งธนาคารเพื่อการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) การเพิ่มบทบาทเงินหยวนบนเวทีโลก รวมทั้งท่าทีของอาเซียนและการกำหนดยุทธศาสตร์ของไทย ศึกษาโครงสร้างการเมืองการปกครองและคณะผู้นำจีนชุดใหม่ภายใต้ สีจิ้นผิง ทิศทางของจีนภายหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 19 ระบอบประชาธิปไตยแบบจีน รวมทั้งนโยบายและแนวทางปฏิบัติของจีน 9 ประการ