Home  /  TAIC New Arrivals


การปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศภายใต้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Operations)ของไทยและผลกระทบต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในองค์กรด้วยรูปแบบ PRIMO-F Analysis ประกอบด้วย บุคลากร ทรัพยากร นวัตกรรมและความคิด การตลาด การปฏิบัติการ และการเงินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร รวมทั้งนโยบายและการเมือง เศรษฐกิจ สภาพสังคม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาแนวคิดการก่อตั้งประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อไทยจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ต่อยอดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘