Home  /  TAIC New Arrivals


การศึกษาแนวทางพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาความมุ่งหมายและหลักการของการบริหารจัดการศึกษา ทรัพยากรสำหรับใช้ในการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการศึกษา และคุณภาพของการศึกษา เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.) และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และตั้งประเด็นสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ทำการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี นอกจากนั้นยังวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้บริหารการจัดการศึกษาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น (Shenzhen) สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China)