Home  /  TAIC New Arrivals


ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ. 2561

นำเสนอดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานปี พ.ศ. 2561 ให้ข้อมูลดัชนีชี้วัดด้านแรงงานที่สำคัญ 2 กลุ่ม คือ 1) ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประกอบด้วย หมวดการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน การจ้างงาน การว่างงาน การศึกษาและการรู้หนังสือ ค่าจ้างและสวัสดิการ ผลิตภาพแรงงาน และความยากจนและการกระจายรายได้ และ 2) ดัชนีชี้วัดด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน ในหมวดศักยภาพแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน ความมั่นคงในการทำงาน สุขภาวะที่ดีในการทำงาน และแรงงานต่างด้าว