Home  /  TAIC New Arrivals


ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์

ศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล ข้อแตกต่างระหว่างการเรียนในห้องปกติและการศึกษาทางไกล วิเคราะห์การศึกษาของUNESCO ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาทางไกล ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการศึกษา และข้อจำกัดในการใช้งานอินเทอร์เน็ต นำเสนอรูปแบบและวิธีการในการใช้อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตกับสังคมไทย