Home  /  TAIC New Arrivals


เชื้อโรค ร่างกายและรัฐเวชกรรม

ศึกษาประวัติศาสตร์ของการแพทย์สมัยใหม่และระบบการดูแลสุขภาพในสังคมไทยและการเข้ามาของระบบการแพทย์ตะวันตกในยุคต้นรัตนโกสินทร์ อธิบายการกำเนิดของเชื้อโรค การค้นพบเชื้อโรคกับการเปลี่ยนแปลงความรู้การแพทย์ในตะวันตก รวมทั้งโรคที่เกิดจากยุงในประวัติศาสตร์ไทย กล่าวถึงแนวคิดการสร้างรัฐเวชกรรมของรัฐไทยในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 รัฐเวชกรรมและเมืองโรงพยาบาล การขยายตัวของโรงพยาบาลในไทยและโครงการสาธารณะสุขมูลฐาน รวมถึงเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพ เช่น เรื่องการใช้กุศโลบาย “อนามัย” เป็นเครื่องมือในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ เรื่องรากฐานการถือกำเนิดของการแพทย์แนวป้องกัน เรื่องการนำศีลธรรมแบบพุทธมาใช้ในการสร้าง “สังคมเวชกรรม”