Home  /  TAIC New Arrivals


แนวคิดทางภูมิศาสตร์ประชากร: กรณีศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นำเสนอแนวคิดด้านภูมิศาสตร์ประชากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจ ศึกษาประเภทของข้อมูลประชากร แหล่งข้อมูลประชากรเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์ใช้ในการศึกษาประชากร ภูมิศาสตร์ประชากรจากการวิเคราะห์ความหนาแน่น การกระจายตัวของประชากร องค์ประกอบประชากรและการเปลี่ยนผ่านทางประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่นภายในประเทศและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอความหมายของเมือง ความเป็นเมืองกับประชากรและการย้ายถิ่น ประชากรและการกำหนดเขตเมือง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประชากรและเมือง และประชากรกับการวางผังเมืองที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการเกิด นโยบายด้านผู้สูงอายุ และนโยบายด้านการย้ายถิ่นของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้