Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานการวิจัย เรื่อง อาชญนิยามในสังคมสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: ประวัติศาสตร์การเมืองวัฒนธรรม

นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างอาชญนิยายหรือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศึกษาอาชญากรรมในสังคมสยามจากสังคมกระฎุมพีถึงยุคแรกเริ่มสมัยใหม่ อธิบายวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนและอาชญนิยามในฐานะสื่อนำความรู้แบบตะวันตกและสื่อสร้างอัตลักษณ์ทางชนชั้นในสังคมสยาม ช่วงทศวรรษ 2440-ต้นทศวรรษ 2460