Home  /  TAIC New Arrivals


การศึกษาเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน [Sustainable Development Goals (SDGs) Priority Index] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง

นำเสนอการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกนโยบายของกระทรวงการคลัง ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิวัฒนาการจากปฏิญญาสหัสวรรษสหประชาชาติ (Millennium Development Goals : MDG) สู่แนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) วิเคราะห์ความสอดคล้องของเป้าประสงค์ของ SDGs กับร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและเป้าประสงค์ของ SDGs