Home  /  TAIC New Arrivals


ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่

นำเสนอบทบาทศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ ศึกษาความสำคัญของการก่อตั้งองค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและรูปแบบขององค์กรและบุคลากรขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายของต่างประเทศ วิเคราะห์กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย เปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญต่างประเทศ ร่วมถึงการพิจารณาทิศทางของศาลรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต