Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานสถิติรายปีประเทศไทย พ.ศ. 2561

รวบรวมข้อมูลสถิติของประเทศไทย ปี 2561 ในรูปแบบของตาราง และแผนภูมิ โดยแบ่งสถิติเป็น 21 กลุ่ม ได้แก่ สถิติสังคม แรงงาน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ สวัสดิการสังคม หญิงและชาย รายได้และรายข่ายครัวเรือน ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เศรษฐกิจ เกษตรและประมง พลังงาน การค้าและราคา การขนส่งและโลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยวและกีฬา การเงิน การธนาคารและประกันภัย การคลัง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม