Home  /  TAIC New Arrivals


ประวัติศาสตร์มาเลเซีย

นำเสนอประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ยุคสมัยกลาง ยุคก่อนสมัยปัจจุบัน และยุคสมัยปัจจุบัน ศึกษาประเทศมาเลเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เหตุการณ์ญี่ปุ่นแผ่อำนาจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหนทางสู่อิสรภาพ และการเข้ามาของชนเชื้อสายจีนจากคริสต์ศตวรรษที่15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่20 กล่าวถึงปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์ และวิกฤตการณ์มาลายัน ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติในเหตุการณ์ 13 พฤษภาคม 1969 และการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยนโยบายเศรษฐกิจใหม่