Home  /  TAIC New Arrivals


คู่มือการอนุรักษ์เชิงป้องกันวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ ปัจจัยการเสื่อมสภาพของวัตถุประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย การจัดทำทะเบียนและตรวจสอบสภาพ การจัดเก็บและการวางแผนป้องกัน ตลอดจนการวางแผนล่วงหน้าเมื่อต้องทำงานร่วมกับวัตถุในโอกาสต่าง ๆ เช่นการหยิบจับ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแสดง รวมถึงศึกษาวิธีการจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย