Home  /  TAIC New Arrivals


พิพิธภัณฑ์บ้าน: คุณค่าและความหลากหลาย

นำเสนอเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เรือนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาการจัดแสดงและการบริหารจัดการ ศึกษาพิพิธภัณฑ์บ้านในไทย ความหมายของพิพิธภัณฑ์บ้านในกระบวนการภัณฑารักษ์ และพิพิธภัณฑ์บ้านในมุมมองของผู้ชม รวบรวมพิพิธภัณฑ์บ้านจำแนกตามประเภทของผู้เป็นเจ้าของเรือนเดิม ได้แก่ บ้านเจ้าขุนมูลนาย ข้าราชการ บ้านพ่อค้า คหบดี กุฏิพระสงฆ์ และบ้านศิลปิน นักเขียน นักดนตรี รวมถึงทำเนียบนามพิพิธภัณฑ์บ้านจากฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร