Home  /  TAIC New Arrivals


ยุทธศาสตร์การจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการจัดการกับคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย นโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศในแถบเอเชีย นโยบายแรงงานข้ามชาติในประเทศไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ และการเจรจานำเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงร่วมกันในลักษณะทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน นำเสนอสถานการณ์และปัญหาคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย และยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงผลประโยชน์แห่งชาติและวัตถุประสงค์มูลฐานในการจัดการคนต่างชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย