Home  /  TAIC New Arrivals


การพัฒนาแนวทางการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ความจริงในคดี. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ศึกษาการพัฒนาแนวทางเก็บรวมรวมพยานหลักฐานและการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในกระบวนการยุติธรรม ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งในแง่ข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ต้องเก็บ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุ รูปแบบการตรวจพิสูจน์หลักฐานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบการรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภายใต้กรอบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส พร้อมวิเคราะห์ตัวอย่างการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของคดีในไทยและต่างประเทศ ระบุปัญหาที่พบ นำเสนอแนวทางพัฒนามาตรฐานการรวบรวมและรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ 7 ประการ รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในชั้นศาล