Home  /  TAIC New Arrivals


การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ภาพรวมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกและตลาดอาเซียน และงานวิจัยด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Masterplan) และแนวทางการลดอุปสรรคเพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน อธิบายข้อมูลตลาด E-commerce ในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และศักยภาพ โอกาส ความท้าทายและการหาลู่ทางการเข้าสู่ตลาด E-commerce สำหรับ SMEs ไทย รวมถึงแนวทางการเข้าสู่ตลาดมาเลเซียและเวียดนาม