Home  /  TAIC New Arrivals


หลากเผ่า หลายพันธุ์ ในลุ่มน้ำของ

ศึกษาประวัติชาติพันธุ์ในดินแดนลุ่มน้ำโขงหรือลุ่มน้ำของ เช่น คนไท-ลาว ไทลื้อ ไทแสก และไทพวน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการสถาปนาอาณาจักรไท-ลาว หรืออาณาจักรล้านช้าง ในช่วงปี พ.ศ. 1800-1900 บนดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่างลุ่มน้ำโขงกับเทือกเขาอันนัม ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำโขง ผ่านประวัติของสถานที่สำคัญ นิทานพื้นถิ่น พิธีกรรม ความเชื่อ ที่ตกทอดมาถึงคนไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ตำนานปู่ก่ำงาเขียว จังหวัดพะเยา พิธีกรรมเบิกบ้าน ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระราชวังเวียงผาคราง เมืองสิบสองปันนาและพระธาตุหลวง นครเวียงจันทร์