Home  /  TAIC New Arrivals


เครื่องมือทำงานวัฒนธรรมชุมชนและสื่อพิธีกรรมศึกษา

นำเสนอเครื่องมือการทำงานแนววัฒนธรรมชุมชนและการใช้และการพัฒนาสื่อพิธีกรรมพื้นบ้าน วิเคราะห์การศึกษาชุมชน การสร้างเครือข่ายของประชาชน การผนวกงานพัฒนาเข้าสู่โครงสร้างชุมชน และการวิเคราะห์ชุมชนและสังคม ศึกษาสื่อพิธีกรรมพื้นบ้านในมุมมองของสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อสารศาสตร์ พัฒนาการขององค์ความรู้เรื่องการใช้และการพัฒนาสื่อพิธีกรรม ข้อตกลงเบื้องต้นของกระบวนทัศน์ใหม่ แนวทางและเครื่องมือการทำงานกับสื่อพิธีกรรม รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีของกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้และพัฒนาสื่อพิธีกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อเด่น ข้อจำกัดและบทเรียนการทำงานกับสื่อพิธีกรรม